Všeobecné obchodní podmínky - ParkSimply
(dále jen “VOP”)

TYTO VOP SI POZORNĚ PŘEČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE APLIKACI PARKSIMPLY POUŽÍVAT NEBO K NÍ ZÍSKÁTE PŘÍSTUP. KDO S VOP NESOUHLASÍ, ZAVAZUJE SE APLIKACI PARKSIMPLY NEPOUŽÍVAT A NESMÍ K NÍ MÍT PŘÍSTUP.

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. VOP upravuje právní vztahy mezi společností GLOBDATA a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05642361, DIČ: CZ 05642361, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23165 (dále jen “Provozovatel”) a tím, kdo použije aplikaci ParkSimply na stránce parksimply.cz nebo prostřednictvím aplikace ParkSimply.
 2. Aplikace ParkSimply umožňuje provádět platby za některé služby nabízené partnery Provozovatele, kterými je především krátkodobé poskytnutí parkovacího místa k parkování (dále jen “Služby”).
 3. Pro účely VOP se za obchodního partnera Provozovatele považuje každá osoba, za jejíž Služby je možné zaplatit prostřednictvím aplikace ParkSimply (dále jen “Poskytovatel služby”).
 4. Každý, kdo má zájem využít platby pomocí aplikace PerkSimply (dále jen “Uživatel”), je povinen zadat do aplikace své telefonní číslo a zadat souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 5. Předmětem VOP není úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem služby a držitelem platební karty. Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovateli služby se řídí příslušným ujednáním mezi Uživatelem a Poskytovateli služby, obchodními podmínkami Poskytovatele služby a právními předpisy.

Článek II.
Prohlášení Uživatele

 1. Uživatel prohlašuje, že je oprávněným držitelem registrované platební karty, kterou používá při placení Služeb prostřednictvím aplikace ParkSimply.

Článek III.
Další plnění

 1. Veškeré služby poskytované Provozovatelem dle VOP a v souvislosti s aplikací ParkSimply jsou poskytovány tak, jak jsou se všemi chybami, a jen pokud jsou k dispozici.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit provoz aplikace ParkSimply.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz aplikace ParkSimply např. z důvodu údržby systému, opravy systému, či technických zařízení zajišťujících její provoz.

Článek IV.
Odpovědnost

 1. Provozovatel se zříká všech prohlášení a záruk, ať už výslovných, nepřímých či zákonných, které nejsou výslovně uvedeny v VOP. Provozovatel nečiní a neposkytuje žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, funkčnosti, vhodnosti či dostupnosti svých služeb nebo jakýchkoli služeb vyžádaných prostřednictvím aplikace ParkSimply, ani záruky, že dané služby budou poskytovány nepřetržité, či bezchybné. Provozovatel negarantuje ani kvalitu, vhodnost, bezpečnost či dostupnost Služeb.
 2. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu, ani škodu, včetně ušlého zisku, ztráty dat, osobní újmy, či škody na majetku v souvislosti s využitím aplikace ParkSimply anebo Služeb. Provozovatel neručí za zpoždění, či neprovedení plnění z důvodu, který není pod jeho přiměřenou kontrolou.
 3. Služby aplikace ParkSimply mohou být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.
 4. Provozovatel neodpovídá za žádné náklady vzniklé držiteli platební karty v souvislosti s využíváním funkcionalit aplikace ParkSimply.
 5. Provozovatel odpovídá za provoz aplikace ParkSimply jen po rozhraní svých zařízení, kterými jsou obvykle bezdrátový přístupový bod nebo jiné zařízení, ke kterým se Uživatel připojuje.
 6. Uživatel, který se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva nebo žádá o nápravu jakýchkoli případných pochybení Provozovatele, má právo obrátit se na Provozovatele e-mailem parksimply@globdata.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. Pokud Provozovatel odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího doručení, má takový Uživatel, který je spotřebitel, právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterým je pro spory týkající se finančního plnění příslušný finanční arbitr – s rozšířenou pravomocí a všechny další oblasti spadají pod kompetenci České obchodní inspekce (ČOI) nebo jiného pověřeného subjektu.

Článek V.
Pravidla používání Cookies

 1. Tyto pravidla používání Cookies se vztahují na webové stránky www.parksimply.cz, www.globdata.cz, www.parkovacilistek.cz a na aplikaci ParkSimply provozované Provozovatelem.
 2. Při návštěvě webových stránek a používání aplikace ParkSimply, se některé informace mohou ukládat v softwaru Uživatele ve formě "cookie". Cookies představují data, typicky malé textové soubory, které webové stránky ukládají do přístroje Uživatele a uchovávají některé informace a nastavení, které používá k prohlížení stránek.
 3. Cookies umožňují webovým stránkám fungovat způsobem, jak je Uživatel zvyklí je používat. Cookies například umožňují přizpůsobit webové stránky tak, aby lépe odpovídaly zájmům Uživatele a jeho preferencím, nebo uložit jeho telefonní číslo, takže jej nemusí znovu zadávat pokaždé při návštěvě aplikace ParkSimply.
 4. Uživatel souhlasí se shromažďováním údajů prostřednictvím cookies.
 5. Nesouhlasí-li Uživatel s používáním cookies, je třeba nastavit internetový prohlížeč a aplikaci ParkSimply, resp. své jiné zařízení tak, pokud to umožňují, aby všechny cookies z jeho přístroje vymazaly, zablokovaly nebo jej před uložením cookies varovaly.
 6. Uživatel bere na vědomí, že některé funkce webových stránek Provozovatele a aplikace ParkSimply nemusí bez použití cookies fungovat správně nebo vůbec.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

 1. VOP, jakož i práva vzniklá z užití aplikace ParkSimply se řídí právním řádem České republiky.
 2. VOP jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce Provozovatele parksimply.cz nebo globdata.cz. Vůči Uživateli jsou VOP účinné také ode dne zadání telefonního čísla.
 3. Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit a to zveřejněním nových VOP na webové stránce Provozovatele, s čímž Uživatel souhlasí. Přístupem ke službám Provozovatele a používáním aplikace ParkSimply po publikování změn se vyjadřuje souhlas se změněnými VOP.
 4. Uživatel souhlasí, aby Provozovatel postoupil nebo převedl svá práva a povinnosti z VOP anebo užití aplikace ParkSimply zcela nebo zčásti třetí straně.

V Praze, dne 10.3.2020