OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
PŘEDMĚT ÚPRAVY PODMÍNEK

GLOBDATA a.s., se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05642361, DIČ: CZ 05642361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23165 (dále jen “Provozovatel”) vydává tyto Podmínky používání mobilní aplikace ParkSimply (dále jen „Podmínky“), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, jež aplikaci ParkSimply využívá (dále jen „Uživatel“) při objednání a úhradě služeb obecně vymezených níže v těchto Podmínkách.

II.
SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROVOZOVATELEM

 1. Provozovatel umožňuje prostřednictvím aplikace ParkSimply (dále jen „Aplikace“) Uživateli objednání a úhradu parkovného na některých místech v České republice (dále obecně jen „Služba“ nebo „Služby“), které je poskytováno osobami, jež uzavřely s Provozovatelem příslušnou smlouvu (dále jen „Poskytovatel Služby“).
 2. Předmětem těchto Podmínek není úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem Služby a Uživatelem z titulu objednání anebo zaplacení za Služby poskytované Poskytovatelem Služby. Provozovatel neodpovídá za poskytnutí Služby. Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem Služby se řídí příslušným ujednáním mezi Uživatelem a Poskytovatelem Služby, obchodními podmínkami Poskytovatele Služby a právními předpisy s tím souvisejícími (dále jen „Podmínky Poskytovatele Služby“). Uživatel je povinen se seznámit s Podmínkami Poskytovatele Služby před použitím Aplikace pro objednání a úhradu příslušné Služby.

III.
PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE

 1. Předpokladem užívání Aplikace je její instalace v chytrém mobilním telefonu, či jiném obdobném zařízení a akceptace těchto Podmínek při prvním spuštění Aplikace.
 2. Aplikace je kompatibilní s operačními systémy Android a iOS, a to vždy ve verzi, která je podporovaná vydavatelem Android, resp. iOS. Pro správné fungování Aplikace musí být Uživatel připojen k internetu. Možnost stažení Aplikace není geograficky nijak omezena.
 3. Vzhledem k tomu, že Aplikace komunikuje s počítačovými systémy Provozovatele prostřednictvím sítě Internet, mohou vznikat Uživateli náklady na internetové připojení, které nejsou součástí ceny Služby.
 4. V některých případech komunikuje Aplikace zprostředkovaně s počítačovými systémy Provozovatele prostřednictvím služby mobilních operátorů Premium SMS (PR SMS) a v takovém případě budou vznikat Uživateli náklady na objednací SMS, které nejsou součástí ceny Služby.
 5. V případě, že bude Uživatel používat k úhradě Služeb platební kartu, zavazuje se tak činit vždy pouze prostřednictvím platebních karet, jejichž je oprávněným držitelem.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že ohledně jeho objednávek Služeb budou použity komunikační prostředky na dálku.
 7. Uživatel (a to i v případě, že je spotřebitelem) výslovně souhlasí s tím, že plnění Služby počíná okamžikem, kdy mu je prostřednictvím Aplikace doručena informace o úhradě Služby, není-li v Aplikaci stanoven jiný okamžik, od kdy lze Službu využít.

IV.
CENA SLUŽEB

 1. Cena Služeb, kterou je možné uhradit prostřednictvím Aplikace, je vždy stanovena na základě ceníku Poskytovatele Služby a vždy v české měně. Cena za Službu v sobě zahrnuje veškeré daně a správní poplatky, není-li v Podmínkách stanoveno jinak.
 2. Uživatel je oprávněn využít Služby uhrazené prostřednictvím Aplikace nejdříve v okamžiku, kdy mu Aplikace zobrazí informaci o tom, že Služba byla uhrazena, není-li v Aplikaci stanoven jiný okamžik, od kdy lze Službu využít.
 3. Provozovatel poskytuje svou službu Uživateli bezúplatně.

V.
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ – ZÓNOVÉ STÁNÍ

 1. Uživatel načte prostřednictvím Aplikace QR kód parkovací zóny, resp. úseku (nálepka, cedule atp.) či vybere ze seznamu parkovacích úseků v Aplikaci. Uživatel může využít identifikaci lokality geolokačními službami a potvrzením správné lokality (úsek, oblast, atd.) v Aplikaci. Uživatel je povinen zkontrolovat, zda informace o dané parkovací zóně odpovídá skutečnosti, zejména využije-li k identifikaci lokality geolokační služby. Aplikace Uživateli zobrazí informace o ceně parkovného za jednotku času a maximální možnou doba parkování) a Uživatel zvolí dobu parkování a případně typ vozidla (osobní automobil, motocykl apod). Pokud zadává Uživatel data poprvé, je vyzván k zadání RZ vozidla. Uživatel může zadat více RZ, které si může v nastavení kdykoliv v budoucnu změnit. Uživatel následně vybere platební metodu a přejde k platbě tlačítkem, (posuvníkem) „Zaplatit“. V některých případech je cena stejné Služby odlišná podle zvolené platební metody a Aplikace zobrazuje jako výchozí cenu Služby v závislosti na tom, jakou platební metodu Uživatel nastavil v Aplikaci jako preferovanou a případně v závislosti na tom, jakou platební metodu používal Uživatel v minulosti. V případě, že Uživatelem aktuálně zvolená metoda je odlišná od výchozího či předem uloženého nastavení a důsledkem odlišné platební metody je změna ceny Služby, zobrazí Aplikace cenu Služby odpovídající Uživatelem zvolené platební metodě a Uživatel přejde k platbě tlačítkem (posuvníkem) „Zaplatit“.
 2. Uživatel je povinen se při využití zónového parkování řídit dopravním značením, a to bez ohledu na jakékoliv informace zobrazené v Aplikaci.

VI.
ZPŮSOB FUNGOVÁNÍ – ZÁVOROVÉ PARKOVIŠTĚ

Uživatel si při vjezdu do parkovacích prostor vyzvedne z terminálu parkovací lístek opatřený unikátním identifikátorem (číslem parkovacího lístku). Před odjezdem z parkoviště má Uživatel možnost zaplatit parkovné prostřednictvím Aplikace. Po obdržení požadavku na platbu parkovného prostřednictvím Aplikace dojde k ověření čísla parkovacího lístku (případně RZ) a zjištění doby parkování z parkovacího systému provozovatele parkoviště. Následně je vypočítána sazba za celou dobu parkování a Uživateli je zobrazena v Aplikaci konečná cena Služby. Uživatel následně vybere platební metodu a přejde k platbě tlačítkem „Zaplatit“. V některých případech je cena stejné Služby odlišná podle zvolené platební metody a Aplikace zobrazuje jako výchozí cenu Služby v závislosti na tom, jakou platební metodu Uživatel nastavil v Aplikaci jako preferovanou a případně v závislosti na tom, jakou platební metodu používal Uživatel v minulosti. V případě, že Uživatelem aktuálně zvolená metoda je odlišná od výchozího či předem uloženého nastavení a důsledkem odlišné platební metody je změna ceny Služby, zobrazí Aplikace cenu Služby odpovídající Uživatelem zvolené platební metodě a Uživatel přejde k platbě tlačítkem (posuvníkem) „Zaplatit“. Po provedení úhrady je do parkovacího systému provozovatele parkoviště zaslána Provozovatelem informace o úhradě parkovného a Uživateli je umožněn výjezd.

VII.
PLATBY ZA SLUŽBY

Služby lze platit jednou nebo více platebními metodami, které se Uživateli zobrazí v Aplikaci. Před tím, než Uživatel zaplatí v Aplikaci cenu Služby, zobrazí Aplikace seznam platebních metod, jež je možné využít k úhradě vybrané Služby. K úhradě Služeb objednaných prostřednictvím Aplikace lze využít následující platební metody:

 1. platební karty a jednorázové platby (Apple Pay a Google Pay);
 2. služba mobilních operátorů Premium SMS;
 3. služba mobilních operátorů, při které zadá Uživatel v Aplikaci souhlas s převodem peněžních prostředků, který realizuje mobilní operátor a Uživatel peněžní prostředky uhradí mobilnímu operátorovi v jeho vyúčtování, nebo budou zaplaceny z předplaceného účtu Uživatele u mobilního operátora;

VIII.
PLATBY PLATEBNÍ KARTOU A JEDNORÁZOVÝMI PLATBAMI

 1. Platba Služby platební kartou probíhá tak, že Uživatel zadá údaje o své platební kartě do Aplikace. V případě první úhrady Služby prostřednictvím platební karty VISA nebo EC/MC si může Uživatel volit, zda dojde k zapamatování k platbě použité platební karty. V případě, že Uživatel umožní zapamatování si informací o platební kartě, jsou tyto informace uloženy na serveru poskytovatele platební brány (banky). V Aplikaci ani u Provozovatele se údaje o platební kartě Uživatele neuchovávají a Aplikace ukládá pouze bezvýznamovou referenci o první platbě Uživatele, jejímž prostřednictvím jsou realizovány následující platby, u nichž Uživatel již nemusí zadávat údaje o platební kartě.
 2. Vlastní platba Služby probíhá prostřednictvím platební brány, která nejprve ověří u vydavatele karty, zda není karta blokována a zda je transakce kryta výší finančních prostředků k provedení transakce. V případě úspěšné realizace transakce je o provedené platbě Uživatel Aplikací informován.

IX.
PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH OPERÁTORŮ (PR SMS)

V případě, že Uživatel platí Službu prostřednictvím služby mobilních operátorů Premium SMS, vytvoří Aplikace objednací SMS zprávu, kterou Uživatel odešle na telefonní číslo 902 06. Aplikace objednací SMS zprávu pouze vytvoří, ale odeslat ji musí Uživatel sám mimo Aplikaci. Předpokladem pro úhradu Služeb prostřednictvím PR SMS je, aby byl telefon, nebo jiné technické zařízení, v němž je Aplikace instalována, vybaven SIM kartou některého z českých mobilních operátorů (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic, a.s.) a aby mobilní operátor umožňoval Uživateli využívání této služby, resp. aby měl uživatel tuto službu aktivovanou. V případě využití služby mobilních operátorů PR SMS je cena Služby odečtena mobilním operátorem Uživateli z pravidelného vyúčtování služeb mobilního operátora nebo stržena z kreditu Uživatele v případě, že Uživatel využívá předplacených služeb mobilního operátora.

X.
PLATBY PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍCH OPERÁTORŮ (m-platba)

Český mobilní operátor (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic, a.s.) může umožňovat Uživateli platbu, při které zadá Uživatel v Aplikaci příkaz k úhradě na platební bráně svého poskytovatele telefonních služeb (tzv. m-platba). V případě využití služby mobilních operátorů m-platba je cena Služby zúčtována mobilním operátorem Uživateli v pravidelném vyúčtování služeb mobilního operátora nebo stržena z kreditu Uživatele v případě, že Uživatel využívá předplacených služeb mobilního operátora. Kroky nezbytné pro možnost úhrady prostřednictvím m-platby pro konkrétního Uživatele jsou stanoveny jeho ujednáním s mobilním operátorem. Úhrada konkrétních Služeb nemusí být umožněna klientům všech mobilních operátorů.

XI.
REKLAMACE

Provozovatel zajišťuje i vyřizování reklamací, jež se týkají úhrady Služeb a reklamační formuláře jsou dostupné v Aplikaci.

XII.
DAŇOVÉ DOKLADY

Provozovatel zajišťuje ve vztahu k poskytnutým Službám objednaným a uhrazeným prostřednictvím Aplikace i vydávání daňových dokladů v Aplikaci nebo na webu www.parkovacilistek.cz.

XIII.
LICENCE

 1. Provozovatel uděluje Uživateli nevýhradní licenci k Aplikaci (dále jen “Licence”) bez možnosti udělovat k Aplikaci sublicence. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výhradně v souvislosti s používáním Služeb. Uživatel není oprávněn: (i) odstraňovat z Aplikace jakékoliv informace o autorských právech, ochranných známkách nebo duševním vlastnictví Provozovatele; (ii) Aplikaci upravovat, šířit, veřejně vystavovat, veřejně prezentovat, (iii) Aplikaci dekompilovat, či zpětně analyzovat; (iv) pokoušet se o získání neoprávněného přístupu ke Službám a souvisejícím systémům nebo sítím.
 2. Uživatel není povinen Licenci využít.
 3. Uživatel není oprávněn činit nic, co by umožnilo třetí osobě prostřednictvím informací, které získá Uživatel prostřednictvím Aplikace, využívat Služeb bez jejich úhrady.
 4. Provozovatel je oprávněn Licenci Uživateli kdykoli vypovědět v případě závažného porušení těchto podmínek ze strany Uživatele.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoli provoz Aplikace ukončit
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit provoz Aplikace zejména z důvodu údržby systému, opravy systému, či technických zařízení zajišťujících její provoz.

XIV.
ODPOVĚDNOST

 1. Provozovatel nečiní a neposkytuje žádná prohlášení, záruky či ujištění týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, funkčnosti, vhodnosti či dostupnosti svých služeb ani Služeb Poskytovatele. Provozovatel negarantuje vhodnost, bezpečnost, dostupnost nebo kvalitu Služeb.
 2. Služby Aplikace poskytované Provozovatelem mohou být postiženy poruchami a zpožděním, které jsou přirozeným důsledkem používání internetu a elektronické komunikace.

XV.
OSOBNÍ ÚDAJE

Uživatel bere na vědomí, že zpracování osobních údajů se řídí pravidly uvedenými na adrese https://parksimply.cz/gdpr/.

XVI.
ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Provozovatel informuje Uživatele o změně těchto obchodních podmínek prostřednictvím Aplikace nejpozději 2 týdny přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti (návrh změny zpřístupní rovněž na internetové adrese webu https://www.globdata.cz). Poté, kdy nabude změna obchodních podmínek účinnosti, bude Uživatel v Aplikaci vyzván k akceptaci nových obchodních podmínek a v případě, že je Uživatel neakceptuje, nebude možné používat Aplikaci k objednání a úhradě Služeb.

XVII.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pro účely komunikace Uživatele a Provozovatele jsou určeny následující kontakty:
  • GLOBDATA a.s., Staroměstské náměstí 608/10, 110 00 Praha 1
  • e-mail: info@globdata.cz
  • tel: +420 267 090 338
 2. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele vyplývající z těchto podmínek se řídí českým právním řádem.
 3. Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele a v souladu s těmito Obchodními podmínkami reklamoval služby Provozovatele nebo Služby Poskytovatele, nebo se domáhal u Provozovatele jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se s návrhem na Českou obchodní inspekci. Tento návrh je třeba vlastnoručně podepsat a zaslat na adresu Česká obchodní inspekce, oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. Návrh lze rovněž podat osobně, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky podatele. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.adr.coi.cz. Účelem mimosoudního řešení sporu je nalezení vzájemné dohody stran o předmětu sporu. V rámci mimosoudního řešení sporu tedy nemůže být vydáno právně závazné rozhodnutí proti vůli jedné ze stran.
 4. Jestliže Uživatel v postavení spotřebitele v souladu s těmito Obchodními podmínkami reklamoval u Provozovatele platební službu poskytnutou Provozovatelem, chybnou platební operaci, neprovedenou platební operaci anebo se domáhal u Provozovatele jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na finančního arbitra určeného k rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a jejich Uživateli podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Kanceláře finančního arbitra, organizační složka státu, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Případné stížnosti ohledně Platební služby lze rovněž adresovat orgánu dohledu nad činností Provozovatele, který vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.
 5. Provozovatel je oprávněn postoupit či převést svá práva a povinnosti z těchto podmínek, jakož i z Licence nebo užití Aplikace zcela nebo zčásti třetí osobě.
 6. Tyto obchodní podmínky lze získat v elektronické podobě na internetové stránce www.globdata.cz.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2023.